Symmetry (NCERT Solutions,Class 7)

schoolhelpbygunjan.wordpress.com | Symmetry | Q 1 | Ex 14.1 | NCERT

Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(a),NCERT                Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(b),NCERT                 Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

a                                        b                                                  c

Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(d),NCERT             Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(e),NCERT                  Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(f),NCERT

d                                          e                                            f

Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(g),NCERT                         Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(h),NCERT

g                                                                                      h

Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(i),NCERT      Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(j),NCERT

i                                                            j

Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(k),NCERT                             Symmetry,Q 1,Ex 14.1,diagram(l),NCERT

k                                                                           l

 

Symmetry,A 1,Ex 14.1,NCERTa

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(a),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTSymmetry,A1, Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.1, NCERTSymmetry,A 1,Ex 14.1,explanation(a),NCERT                                     Symmetry,A 1,Ex 14.1, explanation(a),NCERT

b

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(b),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTc

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

Symmetry,A1,Ex 14.1, NCERTd

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(d),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTe

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(e),NCERTSymmetry,A 1(e), Ex 14.1,NCERTf

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(f),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTg

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(g),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTh

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(h),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTi

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(i),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTj

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(j),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTk

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(k),NCERT.jpgSymmetry,A 1(k), Ex 14.1,NCERTl

Symmetry,A 1,Ex 14.1,diagram(l),NCERTSymmetry,A1,Ex 14.1, NCERTSymmetry,Q 2,Ex 14.1,NCERTSymmetry,Q 2,Ex 14.1,diagram(a),NCERT                           Symmetry,Q 2,Ex 14.1,diagram(b),NCERT                  a                                                                                       b

Symmetry,Q 2,Ex 14.1,diagram(c),NCERT                         Symmetry,Q 2,Ex 14.1,diagram(d),NCERT

c                                                                                                                    d

Symmetry,Q 2,Ex 14.1,diagram(e),NCERT

eAnsSymmetry,A 2,Ex 14.1,NCERT

a

Symmetry,A 2,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

b

Symmetry,A 2,Ex 14.1,diagram(b),NCERT

c

Symmetry,A 2,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

d

Symmetry,A 2,Ex 14.1,diagram(d),NCERT

e

Symmetry,A 2,Ex 14.1,diagram(e),NCERT.jpgSymmetry,Q 3,Ex 14.1,NCERTSymmetry,Q 3,Ex 14.1,diagram(a),NCERT                                    Symmetry,Q 3,Ex 14.1,diagram(b),NCERT                              Symmetry,Q 3,Ex 14.1,diagram(c),NCERT.jpg

a                                             b                                   c

Symmetry,Q 3,Ex 14.1,diagram(d),NCERT                                          Symmetry,Q 3,Ex 14.1,diagram(f),NCERT                                       Symmetry,Q 3,Ex 14.1,diagram(f),NCERT

d                                                e                               f

Ansa

Symmetry,A 3,Ex 14.1,diagram(a),NCERTSqaureb

Symmetry,A 3,Ex 14.1,diagram(b),NCERT

Trianglec

 

Symmetry,A 3,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

rhombusd

Symmetry,A 3,Ex 14.1,diagram(d),NCERT

Circle

e

Symmetry,A 3,Ex 14.1,diagram(e),NCERTPentagon.jpgf

Symmetry,A 3,Ex 14.1,diagram(f),NCERT.jpgOctagonSymmetry,Q 4,Ex 14.1,NCERT

Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

a

Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(b),NCERT

bSymmetry,Q 4,Ex 14.1, NCERTSymmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(a), NCERT                       Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(b), NCERT

a                                                           b

Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(c), NCERT                Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(d), NCERT

c                                                                d

Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(e), NCERT                                       Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(f), NCERT

e                                                                    fSymmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(g), NCERT                                   Symmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(h), NCERT

g                                                                                     h

Ansa

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

Symmetry,A 4(a),Ex 14.1,NCERT b

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(b),NCERT

Symmetry,A 4(b),Ex 14.1,NCERTc

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

Symmetry,A 4(a),Ex 14.1,NCERTd

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(d),NCERTSymmetry,A 4(b),Ex 14.1,NCERTe

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(e),NCERTSymmetry,A 4(e),Ex 14.1,NCERTf

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(f),NCERTSymmetry,A 4(f),Ex 14.1,NCERTg

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(g),NCERTSymmetry,A 4(e),Ex 14.1,NCERTh

Symmetry,A 4,Ex 14.1,diagram(h),NCERTSymmetry,A 4(h),Ex 14.1,NCERTSymmetry,Q 5,Ex 14.1,NCERTSymmetry,Q 5,Ex 14.1,diagram,NCERT

AnsSymmetry,A 5,Ex 14.1,NCERT

Symmetry,A 5,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

a

Symmetry,A 5,Ex 14.1,diagram(b),NCERT

bSymmetry,A 5,Ex 14.1, NCERTSymmetry,Q 6,Ex 14.1,NCERT

Symmetry,Q 6,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

a

Symmetry,Q 6,Ex 14.1,diagram(b),NCERT

b

Symmetry,Q 6,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

c

Symmetry,Q 6,Ex 14.1,diagram(d),NCERT

AnsSymmetry,A 6,Ex 14.1,diagram(a),NCERTa

Symmetry,A 6,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

b

Symmetry,A 6,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

c

Symmetry,A 6,Ex 14.1,diagram(c),NCERT

d

Symmetry,A 6,Ex 14.1,diagram(d),NCERT

Symmetry,Q 7,Ex 14.1,NCERTAnsSymmetry,A 7(a),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(a),NCERTSymmetry,A 7(b), Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(b),NCERTSymmetry,A 7(c),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7(d),Ex 14.1,NCERTSymmetry,Q 4,Ex 14.1,diagram(b),NCERTSymmetry,A 7(e),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(e),NCERTSymmetry,A 7(f),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(f),NCERTSymmetry,A 7(g),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7(h),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7(i),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(i),NCERTSymmetry,A 7(j),Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(j),NCERTSymmetry,Q 8,Ex 14.1,NCERTAnsi

A

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(i),NCERT

ii

H

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(ii),NCERT

iii

I

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(iii),NCERT

iv

M

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(iv),NCERT

v

O

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(v),NCERT

vi

T

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(vi), NCERT

vii

U

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(vi),NCERT

viii

V

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(vii),NCERT

ix

W

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(ix),NCERT

x

X

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(x),NCERT

xi

Y

Symmetry,A 8,Ex 14.1,diagram(xi),NCERTSymmetry,A 8(b),Ex 14.1,NCERT

i

B

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(i),NCERT

ii

C

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(ii),NCERT

iii

D

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(iii),NCERT

iv

E

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(iv),NCERT

v

H

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(v),NCERT

vi

I

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(vi),NCERT

vii

O

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(vii),NCERT

viii

X

Symmetry,A 8(b),Ex 14.1,diagram(ix),NCERTSymmetry,A 8(c),Ex 14.1,NCERT

i

O

Symmetry,A 8(c),Ex 14.1,diagram(i),NCERT

ii

X

Symmetry,A 8(c),Ex 14.1,diagram(iv),NCERT

iii

I

Symmetry,A 8(c),Ex 14.1,diagram(iii),NCERT

iv

H

Symmetry,A 8(c),Ex 14.1,diagram(h),NCERTSymmetry,A 9,Ex 14.1,NCERTSymmetry,A 10,Ex 14.1,NCERTSymmetry,Q 1,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 1,Ex 14.2,diagram(a),NCERT                                    Symmetry,Q 1,Ex 14.2,diagram(b),NCERT

a                                                                     b

Symmetry,Q 1,Ex 14.2,diagram(c),NCERT                                                                     Symmetry,Q 1,Ex 14.2,diagram(d),NCERT

c                                                                                d

Symmetry,Q 1,Ex 14.2,diagram(e),NCERT                             Symmetry,Q 1,Ex 14.2,diagram(f),NCERT

e                                                                                  fAnsaSymmetry,A 1, Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2,diagram(a)NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2, NCERTbSymmetry,A 1(b), Ex 14.2, NCERT

Symmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(c),NCERTSymmetry,A 1(b), Ex 14.2, NCERTcSymmetry,A 1(c), Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2,diagram(c)NCERTSymmetry,A 1(c), Ex 14.2, NCERTdSymmetry,A 1(d), Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2,diagram(d)NCERTSymmetry,A 1(d), Ex 14.2, NCERTeSymmetry,A 1(e), Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2,diagram(e)NCERTSymmetry,A 1(b), Ex 14.2, NCERTfSymmetry,A 1(f), Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 1,Ex 14.2,diagram(f),NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2, NCERTSymmetry,A 1,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,Q 2,Ex 14.2,diagram(a),NCERT                  Symmetry,Q 2,Ex 14.2,diagram(b),NCERT

a                                         b

Symmetry,Q 1,Ex 14.2,diagram(b),NCERT                   Symmetry,Q 2,Ex 14.2,diagram(d),NCERT

c                                                     d

Symmetry,Q 2,Ex 14.2,diagram(e),NCERT                                    Symmetry,Q 2,Ex 14.2,diagram(f),NCERT

e                                                              f

Symmetry,Q 2,Ex 14.2,diagram(g),NCERT                                   Symmetry,Q 2,Ex 14.2,diagram(h),NCERT

g                                                                 hAnsaSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(a),NCERTSymmetry,A 1(d), Ex 14.2, NCERTbSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(b)NCERTSymmetry,A 1(d), Ex 14.2, NCERTcSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(c),NCERTSymmetry,A 1(b), Ex 14.2, NCERTdSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(d)NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2, NCERTeSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(e),NCERTSymmetry,A 1, Ex 14.2, NCERTfSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(f),NCERTSymmetry,A 2(f),Ex 14.2,NCERTgSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(g),NCERTSymmetry,A 2(g),Ex 14.2,NCERThSymmetry,A 2,Ex 14.2,NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(h),NCERTSymmetry,A 1(b), Ex 14.2, NCERTSymmetry,Q 1,Ex 14.3,NCERTSymmetry,A 1(i),Ex 14.3,NCERTSymmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

Hence,line symmetry is 3.Symmetry,A 1(i),Ex 14.3, NCERT

Symmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(c),NCERT

Symmetry,A 1(b), Ex 14.2, NCERTSymmetry,A 1(ii),Ex 14.3,NCERTLine symmetry-

Symmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(i),NCERT

Hence,line symmetry is 6.Symmetry,A 1(i),Ex 14.3, NCERTSymmetry,A 1,Ex 14.3,diagram(ii),NCERTHence,rotational symmetry is 6.Symmetry,Q 2,Ex 14.3,NCERTSymmetry,A 2(i),Ex 14.3,NCERTLine symmetry-

Symmetry,A 7,Ex 14.1,diagram(a),NCERT

Hence,line symmetry is 3.Symmetry,A 1(i),Ex 14.3, NCERTSymmetry,A 2,Ex 14.2,diagram(c),NCERT

Hence,rotational symmetry is order of 3.Symmetry,A 2(ii),Ex 14.3,NCERTLine symmetry-

Isosceles triangle, line symmetry,diagram

Hence,line symmetry is 1.Symmetry,A 1(i),Ex 14.3, NCERT

Isosceles triangle,rotational symmetry,diagram

Hence,rotational symmetry is order of 1.

Symmetry,A 2(iii),Ex 14.3,NCERTLine symmetry

Symmetry,A 2,Ex 14.3,diagram(iii),NCERT                                               Symmetry,A 2(iii),Ex 14.3, NCERT

Line of symmetry divides parallelogram                    No mirror image of two parts

Hence, no line of symmetry.

Symmetry,A 1(i),Ex 14.3, NCERT

Symmetry,A 2,Ex 14.3,diagram(c)NCERT

Hence,rotational symmetry is 2.

Symmetry,A 2(iv),Ex 14.3,NCERTLine symmetry

Symmetry,A 2,Ex 14.3,diagram(d)NCERT

Hence,line symmetry is 1.Symmetry,A 1(i),Ex 14.3, NCERT

Symmetry,A 2(iv),Ex 14.3,NCERT

Hence, rotational symmetry is 1.Symmetry,A 3,Ex 14.3,NCERTSymmetry,Q 4,Ex 14.3,NCERTSymmetry,A 4,Ex 14.3,NCERTSymmetry,A 5,Ex 14.3,NCERTSymmetry,A 6,Ex 14.3,NCERT